ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร.0.2613x3030

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

Back 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราค่าจ้าง 8,850 บาท
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2548 - 23 มกราคม 2549
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านพาณิชยศาสตร์ หรือด้านสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หากมีความรู้ด้าน การเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนันทการณ์ ดวงจันทร์ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์ 0-2221-6300 ในวันและเวลาราชการ

  #481228-350a

Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว (งบพิเศษ)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนีบัตรการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยกเว้น ทางการเกษตร ช่างอุตสาหกรรม ศิลปเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาคอมพิวเตอร์ และ สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้

ผู้สนใจสามารถกรอกและยื่นใบสมัครได้ที่
งานบริหารศูนย์พัทยา สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค อาคารโดมบริหาร ชั้น 2
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 6 -15 มกราคม 2549
และที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ห้องฝ่ายส่งเสริม ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2549
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันราชการ

  #481228-350b

Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โท และ/หรือ เอก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
โดยเปิดรับตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดย ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2549

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
โทร. 0-2986-9434, 0-2986-9605-6, 0-2986-8065-7 ต่อ 704, 715, 127
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.arch.tu.ac.th

  #481228-350c


Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ระดับ 2


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน) ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างท่อและประสาน ช่างก่อสร้าง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์แพทย์

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2564-2014 ในวันและเวลาราชการ

  #481228-350d


Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี จำนวน 2 ตำแหน่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดังนี้
1. อาจารย์ปริญญาโท-เอก สาขาเคมีวิเคราะห์ เน้นเคมีไฟฟ้า
2. อาจารย์ปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกัลเคมี หรือพอลิเมอร์ เน้นงานวิจัยนาโนโทคโนโลยี

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ในวันและเวลาราชการ
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2564-4444 ต่อ 2014

  #481228-350e


Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคาซื้อ Visualizer จำนวน 5 เครื่อง


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ Visualizer จำนวน 5 เครื่อง
โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 มกราคม 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมคณบดี 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2548
ที่หน่วยการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ชั้น 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2224-8107 หรือ 0-2613-2192
ในวันและเวลาราชการ

  #481228-351a


Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรือนไทย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง อาคารเรือนไทย โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2549
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานตรวจก่อนจ่าย ตึกสำนึกงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2549
ที่งานตรวจก่อนจ่าย ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2564-4440 ต่อ 1352, 1353
ในวันทำการ เวลา 8.30-15.00 น.

  #481228-351b


Back 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์
จำนวน 3 ราย


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องผลการพิจารณา ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีมติอนุมัติกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการข้าราชการ สาย ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ให้เป็นตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ ให้เป็นตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
3. ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ให้เป็นตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

  #481228-352a


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 / 2548 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์ ในสาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. สาขาสังคมศาสตร์
ผู้สมควรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่
อ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ คณะนิติศาสตร์,
อ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
อ.อัญมณี บูรณกานนท์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,
อ.สายฝน น้อยหีด คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
และผู้สมควรได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
ผศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,
ผศ. ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์,
ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. สาขามนุษยศาสตร์
ผู้สมควรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
อ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช คณะศิลปศาสตร์,
อ.สุมาลี มหณรงค์ชัย คณะศิลปศาสตร์,
อ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข คณะ ศิลปศาสตร์
และผู้สมควรได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่
ผศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์

3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สมควรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย ได้แก่
อ.ดร.สมโภช พจนพิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
อ.ดร.มาโนชย์ ศรีนางแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
อ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
อ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์,
อ.ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์,
อ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
และผู้สมควรได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ผศ.ดร.ศุภชัย สุรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  #481228-352b


Back  
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาเกาหลี และการประกวดร้องเพลงเกาหลี


สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดการประกวด สุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยมีนางสาว วรรณวีณา ตั้งเสถียรภาพ นักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวด สุนทรพจน์ ภาษาเกาหลี โดยมี อาจารย์ Song Mun Yi จากสถาบันภาษาเป็นที่ปรึกษาดูแล

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2548 ณ โรงภาพยนตร์ SF ชั้น 7 อาคารมาบุญครอง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศเกาหลี จัดการประกวดร้องเพลงเกาหลีขึ้น โดย นายสรายุทธ ศรีเอี่ยม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากการประกวด ร้องเพลงเกาหลี เช่นกัน

  #481228-352c


Back  
วิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง ในผลงาน วิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


วิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ เรื่อง "หาบเร่แผงลอยอาหาร : ความสำเร็จและตัวบ่งชี้" ของรองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล นิราทร ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ของโครงการปริญญาเอกสห วิทยาการ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ให้เป็น 1 ใน 18 ผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2548 โดยวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ และศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอ่านวิทยานิพนธ์ ดังกล่าวได้ที่
ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

  #481228-352d


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย
เสนอผลงานเข้าชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2549
รวม 4 สาขา มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท


ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยร่วมเสนอผลงาน เข้าชิงรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 ใน 4 สาขา คือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยแต่ละสาขาประกอบด้วย 2 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาละ 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท และรางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาละ 1 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอผลงานวิจัยจะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัย ประกอบด้วย

 1. เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันประกาศ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย
  - สาขาสังคมศาสตร์และสาขามานุษยศาสตร์ ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ได้
  มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
  - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาร
  สารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor ไม่น้อยกว่า 1
 2. เป็นผลงานวิจัยที่แสดงถึงการริเริ่มทางวิชาการหรือการพัฒนาองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่
 3. เป็นผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการประดิษฐ์ การออกแบบประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
  และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในด้านอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม
 4. เป็นผลงานที่ทำระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. ไม่เป็นงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำเพื่อรับปริญญาหรือวุฒิบัตรใดๆ
 6. กรณีที่มีผู้วิจัยหลายคน ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องลงชื่อยินยอมในการเสนอขอรับรางวัล

ผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นได้ที่
คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และส่งแบบเสนอผลงานวิจัย จำนวน 7 ชุด พร้อมผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล จำนวน 3 ชุด
พร้อมหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่
ที่ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2549
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-4440-79 ต่อ 1828-9

  #481228-353a


Back  
กบข. เชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิพิเศษในการจับจ่ายใช้สอย “โครงการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย”


กบข. เชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิพิเศษในการจับจ่ายใช้สอย “โครงการ 1 บัตรประหยัด ทั่วไทย” เพียงสังเกตตราสัญลักษณ์ “ยินดีต้อนรับ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย” และแสดงบัตรสมาชิก กบข.เพื่อรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดจากร้านค้าหรือ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าได้ที่ www.gpf.or.th เมนูสมาชิกหัวข้อสวัสดิการสมาชิก

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.โทร. 1179 กด 6

  #481228-353b


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2548 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2549


ตามที่กรรมการสภาข้าราชการ ชุดปัจจุบัน จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรรมการสภาข้าราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 1. ประธานสภาข้าราชการ จำนวน 1 คน
 2. กรรมการสภาข้าราชการประเภทผู้แทนหน่วยงาน แบ่งเป็น
  2.1 กรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการในกลุ่ม คณะ จำนวน 5 คน
  2.2 กรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการในกลุ่มสถาบัน
  สำนัก ศูนย์ จำนวน 2 คน
  2.3 กรรมการประเภทผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการในกลุ่ม กอง
  และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 คน
 3. กรรมการสภาข้าราชการประเภทผู้แทนสายงาน แบ่งเป็น
  3.1 กรรมการประเภทผู้แทนสายงาน ซึ่งเป็นข้าราชการ สาย ข หรือ
  พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับข้าราชการ สาย ข จำนวน 3 คน
  3.2 กรรมการประเภทผู้แทนสายงาน ซึ่งเป็นข้าราชการ สาย ค หรือ
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับข้าราชการ สาย ค จำนวน 3 คน
  3.3 กรรมการประเภทผู้แทนสายงาน ซึ่งเลือกจากลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
 4. กรรมการสภาข้าราชการประเภทผู้แทนผู้บริหารสายข้าราชการ จำนวน 4 คน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญข้าราชการ สาย ข สาย ค พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2549 เวลา 8.30-16.30 น. ที่งานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ อาคารสำนักหอสมุดเดิม ชั้น 4 และที่งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต อาคารโดมบริหาร ชั้น 2

สำหรับวันเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ
ได้กำหนดในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 9.00-15.00 น.
ท่าพระจันทร์ : บริเวณหลังตึกโดม ด้านสนามฟุตบอล
หรือที่ศูนย์รังสิต ที่บริเวณโถงตึกโดมบริหาร ชั้นล่าง อาคารดุลโสภาคย์ บริเวณ OPD สูตินารีเวช ชั้น 1 และที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นล่าง

Back #481228-353c