ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร.613x3030

ตุลาคม ๒๕๔๘

Back 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดของลูกจ้างชั่วคราว
(งบพิเศษ) โดยเทียบเคียงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ


ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับและขยายเพดานอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) โดยเทียบเคียงอัตราเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดของลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เพิ่มขึ้นอีก 0.5 ขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป และได้ปรับบัญชีใหม่ร้อยละ 3 ซึ่งหักการปรับเพิ่ม 0.5 ขั้นด้วยแล้ว โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง ในการประชุม ครั้งที่5/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ได้รับการจ้างติดต่อกันมา เป็นระยะเวลานาน โดยที่การมอบหมายการทำงานนั้นไม่ต่างจากบุคลากรประเภทอื่น ๆ อีกทั้งลูกจ้าง ชั่วคราวเหล่านี้ก็ทำงานดีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้าง ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ฝ่ายบริหารบุคคล จึงได้จัดทำบัญชีอัตรา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ด้วยการขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดของลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเทียบเคียงอัตราเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง ได้ให้ความเห็นชอบ การขยายเพดานตามที่ฝ่ายบริหารบุคคลเสนอ ดังนี้ ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งสายงานข้าราชการ ให้ขยายเพดานสูงสุดโดยให้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นของ ระดับถัดไป สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งสายงานลูกจ้างประจำ ให้ขยายขั้นค่าจ้างสูงสุด โดยอิงค่าจ้างขั้นสูงสุด (เต็มขั้น) ของลูกจ้างประจำแต่ละหมวด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

สามารถดูรายละเอียดการขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงสุดดูได้ที่ www.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th/org/ofrector/person//

  #481010-a

Back 
พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับการปรับค่าจ้างเพิ่ม
ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทราบว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้ปรับ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทน ภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 โดยมีแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับความเห็นของสำนักงบประมาณ ว่า ให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยภายในวงเงิน ไม่เกิน 361.58 ล้านบาท โดยอัตราที่ขอปรับเพิ่มร้อยละ 11 ควรเพิ่มเฉพาะผู้ที่มีอัตราค่าจ้างเท่ากับอัตราเงินเดือน ข้าราชการระดับ 7 ลงมา ส่วนผู้ที่มีอัตราค่าจ้างเท่ากับอัตราเงินเดือนข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป ให้ปรับอัตรา ค่าจ้างเพิ่มร้อยละ 3

สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและมีอัตราค่าจ้าง เท่ากับอัตราเงินเดือน ข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 บาท รองศาสตราจารย์ 9,900 บาท ศาสตราจารย์ 13,000 บาท ชำนาญการ ระดับ 8 5,600 บาท และชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 9 9,900 บาท ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอัตราค่าจ้างเท่ากับข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการฯ และดำรงตำแหน่งบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,500 บาท สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาทและเมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท

โดยให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้เงินเหลือจ่าย หรือปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2548 ตามความเห็นสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 1 เมษายน 2547

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับค่าจ้างเพิ่มร้อยละ 3 ให้แก่พนักงาน มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ไปครั้งหนึ่งแล้ว สำหรับการปรับเพิ่ม ตามแนวทางของคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารบุคคลได้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ปรับอัตราค่าจ้าง พนักงานตามแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะปรับค่าจ้างเพิ่ม เมื่อได้รับเงิน จากสำนักงบประมาณแล้ว

  #481010-b

Back  
โครงการ Healthy Campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในป้ายไฟฟ้าตัวอักษรวิ่ง


โครงการ Healthy Campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ Healthy Campus ขึ้น พร้อมนี้ได้จัดทำป้ายไฟฟ้าตัวอักษรวิ่งพร้อมข้อความ เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวธรรมศาสตร์ และเป็นการใช้สื่อร่วมรณรงค์การเป็นวิทยาเขตเพื่อสุขภาพ โดยติดตั้งป้ายดังกล่าว ภายในโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ อาคาร 60 ปี

โครงการ Healthy Campus มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ได้ที่
โครงการ Healthy Campus อาคาร 60 ปี ชั้น 3 ห้อง F 327
หรือ โทรศัพท์ 0-2613-3129 , 0-2613-3074
ในวันและเวลาราชการ

  #481010-288a

Back  
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะได้รับเงินเดือนตามบัญชีปรับใหม่ในเดือนตุลาคม 2548 นี้


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 และอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2548 ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจำจะได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 5 เท่ากันทุกอัตรา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยมีการจัดทำตารางการปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ พร้อมนี้ทางกระทรวงการคลังได้จัดทำบัญชี ปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของ ส่วนราชการด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ หรือ กงช. ได้กำหนดให้ส่วนราชการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน /ค่าจ้าง ตามผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินเดือน เมษายน – กันยายน 2548 ก่อนการปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างที่ได้รับในปัจจุบัน เข้าสู่อัตราเงินเดือน /ค่าจ้าง ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน ของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างของ ส่วนราชการ

สำหรับการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ระบุ เลขประจำตัวประชาชนในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ และการปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำโดยไม่ต้องออกคำสั่ง สำหรับการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ/ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ซึ่งฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจำตัว ประชาชนและปรับเงินเดือน / ค่าจ้างตามบัญชีใหม่ ในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้าง ในคราวเดียวกัน ซึ่งฝ่ายบริหารบุคคล ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายคลังเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน/ ค่าจ้าง ดังกล่าว และคาดว่าในเดือนตุลาคม 2548 ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จะได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามบัญชีใหม่อย่างแน่นอน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th/org/ofrector/person//

Back #481010-289a