ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.
โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร.613x3030

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยจำนวนนักเรียนสมัครเข้าเป็นอัตราส่วนสูงสุด ในประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปตัวเลขนักศึกษาสอบเอนทรานซ์ ผ่านทบวงมหาวิทยาลัย อยากเข้าธรรมศาสตร์มากที่สุดเป็นอัตราส่วน 1: 8.7
โดยปีการศึกษา 2546 นี้ ธรรมศาสตร์รับได้เพียง 3,383 คน
ขณะที่มีจำนวนคนที่สมัครอยากเข้าเรียนถึง 29,357 คน
ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจอยากเข้าศึกษาต่อมากที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบกับจำนวนเก้าอี้ที่มหาวิทยาลัยรับได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวรรณ ศุภจรรยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงตัวเลขดังกล่าวว่าในปีการศึกษา 2546 นี้
จำนวน 17 คณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยซึ่งรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้เพียง 3,383 คน นั้น มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศประสงค์เข้าศึกษาและเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการสอบเอนทรานซ์ถึง 29,357 คน
หรือเท่ากับว่าในทุก 1 เก้าอี้ มีคนอยากเข้าเรียน 8.7 คน
ซึ่งสูงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด
ส่วนมหาวิทยาลัยอันดับรองลงมา ได้แก่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อัตราส่วน 7.2
และ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 6.9 ตามลำดับ
และในจำนวน 29,357 คน มีจำนวนถึง 10,156 คน หรือ 1 ใน 3 ที่เลือกธรรมศาสตร์ เป็นอันดับหนึ่งด้วย

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวถึงรายชื่อนักเรียนที่สอบ
ได้อันดับที่ 1 ของทั้ง 17 คณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะแพทยศาสตร์
  น.ส.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
  โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  น.ส.นพรัตน์ วุฒิจิตรมงคล
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา
 • คณะสหเวชศาสตร์
  นายวรพล เฉลิมธนพล
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  น.ส.วรัญญา บุญอยู่
  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  น.ส.นันทรัตน์ กัมมารเจษฎากุล
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  น.ส.ณัฏฐวรรณ ดวงแข
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  นายวสันต์ กิตติวรกุล
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  น.ส.ณัฐกานต์ ธีระอนุกูล
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  น.ส.วิภาณี ธนสุโรจน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
  นายศรันย์วุฒิ ตรรกพงศ์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  นายศุภฤกษ์ วาณีสุบุตร
  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • คณะนิติศาสตร์
  นายจักรกริช ประเสริฐวิทย์
  โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  น.ส.ชนทยา สรณารักษ์
  โรงเรียนราชินี
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  น.ส.วิภาวิญ อรุณพูลทรัพย์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะศิลปศาสตร์
  น.ส.วริศา กิตติคุณเสรี
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  นายประพัฒณ์ สิริประภาพร
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  นายอุกฤษฏ์ เฉลิมแสน
  โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ในจำนวนทั้ง 17 คณะ/สถาบัน นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เลือกสอบเข้าได้ ทั้งหมด 84 สาขาวิชา ซึ่งพบว่านักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 ของทั้ง 84 สาขาวิชา
เป็นนักเรียนในกรุงเทพฯ สอบได้อันดับ 1 จำนวน 54 สาขาวิชา
ต่างจังหวัด 30 สาขาวิชา
เป็นนักเรียนชาย 22 คน
นักเรียนหญิง 62 คน
และเป็นนักเรียนของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และหาดใหญ่วิทยาลัย (ในส่วนของต่างจังหวัด) มากที่สุดที่สอบได้อันดับที่ 1
นอกจากนี้เป็นนักเรียนที่มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น นครปฐม สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น มุกดาหาร ลพบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี เชียงใหม่ น่าน นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สมุทรปราการ จันทบุรี เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวในตอนท้ายว่าอัตราส่วนที่นักเรียน อยากเข้าศึกษาสูงที่สุดในประเทศดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ ที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียน ให้ความสนใจอยากสมัครมากที่สุดจากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพยายามรักษาอันดับนี้ไว้ให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้พิการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นแรกอีกด้วย ซึ่งจากการทดสอบความถนัด ทางวิชาการ และทดสอบความรู้ตามสาขาวิชาที่คณะกำหนด มีนักศึกษาที่ผ่าน การทดสอบ เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ได้จำนวน 16 คน

  #460513-098a


Back  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" ครั้งที่ 3 ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ในระหว่างวันที 19-20 และ 22-23 พฤษภาคม 2546 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรม 424 ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  #460513-098b


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเสียง-ภาพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียง-ภาพ
โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น.
ณ งานพัสดุ กองคลัง ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมโดม 1 ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่
งานพัสดุ กองคลัง ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม นี้
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3917-20
ในวันและเวลาราชการ

  #460513-099a


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทางภาษา
โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 6 มิถุนายน นี้ เวลา 9.00-10.00 น.
ณ งานพัสดุ กองคลัง ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน นี้ เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมโดม 1 ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่
งานพัสดุ กองคลัง ตึกโดม ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม นี้
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3917-20
ในวันและเวลาราชการ

  #460513-099b


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2546 ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม ศกนี้ รวมทั้งมีการต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2546
ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2546
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สำหรับกำหนดการปฐมนิเทศฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้
เริ่มเวลา 7.00 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน หน้ายิมเนเซียม 6
เวลา 8.30 น. การสันทนาการรวมในยิมเนเซียม 4
ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง "การบริหารเวลา..การใช้ชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"
โดย คุณนพดล เฮงเจริญ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
และในเวลา 10.00 น. การบรรยายเรื่อง "สปิริตจิตวิญญาณธรรมศาสตร์"
โดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ และอดีตปลัดกรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กล่าวต่อไปว่า
ในเวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมทั้งการแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ยิมเนเซียม 5
หลังจากนั้นมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและการแสดงบนเวที

ส่วนในวันที่ 20 พฤษภาคม
เวลา 9.00-17.00 น. พี่เลี้ยงนำนักศึกษาใหม่ชมลานกิจกรรม
ที่สระว่ายน้ำ และในยิมเนเซียม 4
และเวลา 18.00 น. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมงาน FRESHY NIGHT (การแสดงบนเวที)
ณ ยิมเนเซียม 5

อนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานต้อนรับผู้ปกครอง
ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้ เวลา 7.00-11.00 น. ณ ยิมเนเซียม 5
มีพิธีกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
หลังจากนั้น เป็นการพบและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น คณะต่างๆ รวมทั้งโครงการพิเศษภายในคณะ สำนักทะเบียนและประมวลผล ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และคณาจารย์ ร่วมในงาน ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

  #460513-100a


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและประชาชน ร่วมแข่งขัน
"TU แรลลี่สัมพันธ์" เส้นทางกรุงเทพฯ - ชะอำ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงว่า เพื่อเป็นการประสานความสามัคคีและ เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการแข่งขัน "TU แรลลี่ สัมพันธ์"
ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน นี้ เวลา 06.00-18.00 น.
ณ โรงแรมมาร์คแลนด์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขัน TU แรลลี่สัมพันธ์ เส้นทางธรรมศาสตร์ รังสิต-ชะอำ มีรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับ 1-5 เป็นถ้วยเกียรติยศพร้อมของรางวัล และรางวัลอื่น ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

 • รางวัลรถสวยที่สุด,
 • รางวัลครอบครัวหรรษา (สมาชิกครอบครัวมากที่สุด),
 • รางวัลแรลลี่อาวุโส,
 • รางวัลแรลลี่หนุ่มสาว (สมาชิกเป็นโสดมากที่สุด),
 • รางวัลรวมดาว (สมาชิกมาหลายหน่วยงานมากที่สุด),
 • รางวัลขวัญใจแรลลี่,
 • รางวัลบู้บี้
 • และรางวัลอื่น ๆ
 • รวมทั้งจะมีการจับฉลากของรางวัลมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ติดรถยนต์ จักรยาน เครื่องเล่น DVD วิทยุเทป ฯลฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการการกีฬา ขอเรียนเชิญอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน "TU แรลลี่ สัมพันธ์" โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 0-2564-4425 และ 0-1933-2053

  #460513-100b


Back  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับโบนัส สืบเนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 4,450 ล้านบาท ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน มีประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรด้านการเงิน การบริหารส่วนราชการ ซึ่งปรากฏว่ามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ติดหนึ่งใน 79 ส่วนราชการที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล หรือโบนัส ร้อยละ 24.76 ของยอดเงินเดือนรวม
ณ วันที่ 1 กันยายน 2545
สำหรับส่วนราชการอีก 62 แห่งที่ได้รับคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ร้อยละ 14.51 ของยอดเงินเดือนรวม

การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2545 ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้าง ของกระทรวง ทบวง กรม ในเดือนตุลาคม 2546 โดยพิจารณาส่วนราชการใน 5 มิติ คือ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรด้านการเงิน ความสามารถในการบริหารภายใน ของส่วนราชการ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียผลประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ และเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจและประเมินผลงาน/โครงการ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 แล้วนำผลจากการสำรวจและประเมินผลมาให้คะแนน ซึ่ง ก.พ. ระบุให้ การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โดยคณะอนุกรรมการ ก.พ. กรม จะกำหนดหลักเกณฑ์อีกชั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินรางวัลนี้จะใช้ในปีงบประมาณ 2545 เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากในปีงบประมาณ 2546 ไม่มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ เพราะจะต้อง ให้ส่วนราชการปฏิบัติ และประเมินผลตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างของคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

อนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมีจำนวน 9 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย รามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  #460513-101a


Back  
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในส่วนของ สำนักงาน ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้นล่าง อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี โดยหมายเลขโทรศัพท์ ของแต่ละแผนกมีดังนี้

ห้อง/แผนก สายตรง หมายเลขภายใน
ห้องผู้จัดการ 0-2623-6493 3893
แผนกธุรการ 0-2623-6493 3892, 3893
แผนกขายส่ง 0-2623-5413 3891
0-2226-1880 (โทรสาร)
แผนกขายปลีก (หน้าร้าน) 0-2226-1882 (โทรสาร) 3890, 3895
แผนกบัญชี - การเงิน 0-2226-1881 3894, 3898
แผนกจัดซื้อ - สต๊อค 0-2623-5676 3896
ศูนย์รังสิต 0-2986-9039  
0-2564-4438
0-2986-9038 (โทรสาร)

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน

Back #460513-101b