somkit

ผมอยากเห็นธรรมศาสตร์เป็นแหล่งชุมนุมของผู้รู้ทั้งที่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้อยู่ในธรรมศาสตร์และผู้ผ่านไปมาได้รับความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและมีความสุข

ผมอยากเห็นธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการชี้นำสังคมเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาที่ทั้งมีความรู้และมีคุณธรรม กล้าต่อสู้ให้กับสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่หลบตัวเองอยู่เบื้องหลังปัญหาและความขัดแย้ง

แน่นอนว่า "ฝัน" ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรทุกภาคส่วนของธรรมศาสตร์มีความสุขและมีชีวิตที่ดีในการทำงาน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์