งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานอนามัย
ศูนย์บริการการกีฬา
รถบริการภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์รังสิต
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์อาสาสมัคร
เส้นทางจักรยาน ศูนย์รังสิต