เนื้อหา Intro รอบรั้ว มธ.

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ การเรียนวิชาทหาร เป็นต้น งานบริการฯ มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนให้มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดความกังวลในด้านทุนการศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

หมวดหมู่รอง