มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ทั้งนี้ด้วยเพราะท่านอาจารย์ปรีดีฯ ได้เล็งเห็นว่าหลังจากที่ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว ประเทศชาติย่อมต้องการ บุคลากรที่มีการศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

p1

ความตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ของท่านอาจารย์ปรีดีฯ ในวาระของการสถาปนามหาวิทยาลัยที่ว่า “...มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา...” ได้กลายเป็นปรัชญาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่พวกเราทุกคนยึดถือมาจวบจนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงจะปลูกฝังให้ นักศึกษาทุกคนยึดมั่นในหลักสิทธิและเสรีภาพ และมีสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

(ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
อธิการบดี

 

หมวดหมู่รอง