คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยต้องมีวุฒิและระดับผลการศึกษาตามประกาศรับสมัคร

SA1389840464

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-696-6305 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fineart.tu.ac.th

มธ. [ถ่ายทอดสด]ในหัวข้อ 'หลักเกณฑ์ วิธีประเมิน : การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ',

SA1398217884
๓๐ ก.ย.๕๗

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Eco Quality”, ๒๙ - ๓๑ ต.ค.๕๗

MA1411529114

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "Eco Quality" ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ ศูนย์รังสิต

รศนพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทาลัยระดับตติยภูมิชั้นสูง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาุคณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็ง และเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุซึ่งพันธมิตรของโรงพยาบาลในด้านการเป็นที่พึ่งในการบริการวิชาการแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการพัฒนาคุรภาพโรงพยาบาล รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพ 

SA1411094673

ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม และทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Special Award Gold Medal จำนวน ๕ รางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย.๕๗

 

MA1403255883

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.กำหนดจัดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ วัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IDENTITY 4), ๑๐ - ๒๕ ก.ย.๕๗