รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดงาน “รู้ทันธาลัสซีเมีย...อยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดี”, ๑๔ ต.ค.๕๗

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงาน "รู้ทันธาลัสซีเมีย... อยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี" ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร มรว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย เพื่อให้ครอบครัวของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วย/ผู้ดูแล ตลอดจนเพื่อฝึกทักษะบุคลากรและสร้างทีมรุ่นใหม่ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาทันตแพทย์

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงาน "รู้ทันธาลัสซีเมีย... อยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี" ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร มรว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลตนเอง เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย เพื่อให้ครอบครัวของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วย/ผู้ดูแล ตลอดจนเพื่อฝึกทักษะบุคลากรและสร้างทีมรุ่นใหม่ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาทันตแพทย์


ศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์ทดลอง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗, ๓๐ ก.ย.๕๗

icons pdf ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง "โรคติดต่อจากสัตว์ทดลองสู่คน (Zoonosis) และสวัสดิภาพบุคลากรผู้ใช้สัตว์และสิ่งแวดล้อม บรรยายโดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้อง 4429 ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์