มธ.รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกให้รับทุน มธ.เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้รับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนเต็มจำนวน ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา 2. ทุนบางส่วน ปีละไม่เกิน 750,000 บาท ระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 02564-4440-79 ต่อ 1830-31 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

กองวิเทศสัมพันธ์ มธ.รับสมัครอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อขอรับทุน Harvard – Yenching Institute, ถึง ๒๙ ส.ค.๕๗

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อขอรับทุน Harvard-Yenching Institute จำนวน 6 ทุน ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2014/2015 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุน 4 ประเภท

  1. Visiting Scholars Program
  2. Visiting Fellows Program
  3. Joint HyI-NUS Doctoral Scholarship
  4. Joint HKU-HYI Doctoral Scholarship

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นอาจารย์หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่แหล่งทุนกำหนด

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 1 มธ. ท่าพระจันทร์