คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสเดียวของมหาวิทยาลัย (ในระหว่างปี 2477-2495) 

SA1410138088

เนื่องจากตำแหน่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในปี 2495 นายปรีดี ในฐานะผู้ประศาสน์การได้กล่าวรายงานถึงเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นประธานในพิธีว่า.

 ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราดำเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว เป็นการจำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยสำหรับประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง แก่พลเมืองให้มากที่สุดที่จะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมืองที่จะใช้เสรีภาพในการศึกษากว้างขวางเทศชาติสืบไป ”


มธ.ถ่ายทอดสด “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”,

มธ.ถ่ายทอดสด “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”, วันที่ ๖ ส.ค ๕๗   คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสเดียวของมหาวิทยาลัย (ในระหว่างปี 2477-2495) 

SA1411617397

เนื่องจากตำแหน่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในปี 2495 นายปรีดี ในฐานะผู้ประศาสน์การได้กล่าวรายงานถึงเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นประธานในพิธีว่า.

ยิ่งในสมัยที่ประเทศของเราดำเนินการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว เป็นการจำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยสำหรับประศาสน์ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง แก่พลเมืองให้มากที่สุดที่จะเป็นได้ เปิดโอกาสแก่พลเมืองที่จะใช้เสรีภาพในการศึกษากว้างขวางเทศชาติสืบไป ”