วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน"

somkit

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 และ ” ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกำกับของรัฐ พ.ศ. …..…” ระบุไว้ใน มาตรา 7 
“ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

"จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และสอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN"

เป้าประสงค์ : ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

 1. พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยเป็นสำคัญ
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ฝ่ายวางแผนฯ ฝ่ายศิษย์เก่าฯ คณะ/สถาบัน สำนักบัณฑิตฯ สำนักหอสมุด สำนักทะเบียนฯ สถาบันประมวลข้อมูลฯ ฝ่ายการนักศึกษา
 2. ผลักดันการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งการศึกษาในลักษณะ social entrepreneur
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวางแผนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ คณะ/สถาบัน
 3. สร้างหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตรเดิมให้ตอบสนองความต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก มีอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยการระดมความรู้ ความเชี่ยวชาญใน มธ.
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ คณะ/สถาบัน สำนักหอสมุด
 4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริบทขององค์ความรู้/สาขาวิชา(discipline) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/ประเทศ เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และคณะ
 5. พัฒนาและส่งเสริมทักษะและความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ คณะ/สถาบัน สำนักหอสมุด
 6. กระจายโอกาสและให้ความสำคัญกับนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิชาการ สำนักทะเบียนฯ และคณะ

ผลผลิต

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน

  1. ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
  5. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงานจัดการศึกษา

  1. การจัดการศึกษา
  2. การจัดตั้ง endownment fund เพื่อดึงผู้มีศักยภาพโดดเด่นมาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดมทุนจากศิษย์เก่า

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. พัฒนาหลักสูตร
  2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  3. พัฒนาแหล่งค้นคว้า (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
  5. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเข้มข้น (โดยให้นักศึกษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม)
  6. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
  7. ส่งเสริมการพัฒนาตำราและวารสารภาษา ต่างประเทศ
  8. ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา
  9. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  10. การนำ Opensource software มาใช้ในการเรียนการสอน
  11. รณรงค์ให้เคารพ/ไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  12. สร้างระบบตรวจสอบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน เป็นธรรม และตรวจสอบได้
  13. โครงการระบบตรวจสอบคุณภาพบัณฑิต เช่น EXIT EXAM
  14. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น

แผนงานจัดการศึกษาและแผนงานกิจกรรมนักศึกษา

  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (สกอ.)
  2. ดำเนินการตามแผนในข้อ 1

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
  3. สร้างระบบผู้ช่วยสอน (TA)
  4. จัดให้มีวิชาที่ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในชุมชนในทุกหลักสูตร
  5. ประเมินหลักสูตรในปัจจุบันทุกระดับ
  6. ตั้งคณะบุคคลที่เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำหลักสูตรที่โดดเด่นและตอบสนองความต้องการของสังคม
  7. สร้างหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการจุดแข็งด้านวิชาการของ มธ. และแตกต่างจากที่อื่น
  8. จัดกิจกรรมทางวิชาการเรื่องต่างประเทศที่เป็น Hot Issues และเชิญผู้นำจากต่างประเทศที่เดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมกิจกรรมกับ มธ.
  9. จัดทำแผนขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ/พัฒนาสถาบันสู่สากล (ก.พ.ร./สกอ.)
  10. ดำเนินการตามแผนในข้อ 2
  11. จัดทำแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ก.พ.ร.)
  12. ดำเนินการตามแผนตามข้อ 1 และ 2
  13. แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อดำเนินการและผลักดันให้ มธ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ (World Ranking)
  14. โครงการเทียบเคียง (Benchmarking) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในต่างประเทศ
  15. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  16. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student)
  17. สร้างหลักสูตรร่วมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  18. โครงการวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
  19. พัฒนาตำราภาษาต่างประเทศ

แผนงานกิจการนักศึกษา

  1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
  2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์
  3. โครงการเรียนดีจากชนบทและเขตเมือง
  4. โครงการทุนการศึกษา
  5. โครงการพัฒนานักศึกษาพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

"ขยายบทบาทความเป็นผู้นำความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย"

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย และอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์

 1. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN และเอเชีย
  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิเทศ ฝ่ายวิชาการ คณะ
 2. สนับสนุนให้ มธ.มีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านวิชาการ และวิชาชีพ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ใน ASEAN และเอเชีย
  ผู้รับผิดชอบ: คณะ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการนักศึกษา ทุกหน่วยงาน

ผลผลิต

 1. ผลงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
 2. โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา

 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศใน ASEAN ให้บุคลากรและนักศึกษาของ มธ.
 2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษามากยิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยให้มากขึ้น
 4. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับเยาวชนด้านต่างๆ ในกลุ่มประเทศ ASEAN
 5. พัฒนาสมรรถนะและความสามารถของอาจารย์และนักศึกษา
 6. เพิ่มคุณภาพผลงานวิชาการ และผลงาน วิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มและการนำไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

"สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่มงบประมาณวิจัย
งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติ
การสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง
ตลอดจนการผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย"

เป้าประสงค์: สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

กลยุทธ์

  1. พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน สำนักหอสมุด สำนักทรัพย์สินทางทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันประมวลข้อมูลฯ
  2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) การวิจัยเฉพาะด้านที่ มธ. มีศักยภาพ โดยมีการพัฒนาจากหน่วยวิจัยเฉพาะทางและกลุ่ม cluster
   ผู้รับผิดชอบ: คณะพาณิชยศาสตร์ฯ คณะวารสารศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัย คณะ/สถาบัน
  3. ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคมการเปลี่ยน แปลงของสังคมไทย สังคมโลก และการแก้ปัญหาสังคม
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะ/สถาบัน
  4. สร้างระบบกลไกการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการทำวิจัย โดยเฉพาะการทำวิจัยในกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่มีราคาสูง
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะ/สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต

 • ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1.1 ผลงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.2 ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระหว่างประเทศ
1.3 ผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.4 ผลงานวิจัยเพื่อจัดการศึกษา และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม

 • จัดทำแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย (สกอ.)
 • การเพิ่มปริมาณงานวิจัย
   1. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การจดสิทธิบัตร
   2. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
   3. สร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การนำผลงานไปจดสิทธิบัตร
   4. ขยายงานการบริหารงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น
   5. สร้างเครือข่ายการวิจัยการแสวงหาทุนจากภายนอก และการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
   6. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ให้เป็นนักวิจัย
   7. สร้างระบบผู้ช่วยวิจัย (RA)
 • การเพิ่มคุณภาพงานวิจัย
  1. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในด้านการวิจัย
  2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
  3. การสร้างกระบวนการวิจัยในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (Peer review)
  4. ส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ทดลอง ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยทางชีวภาพ
  5. การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  6. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น
 • การเผยแพร่ผลงานและการนำไปใช้ประโยชน์
  1. การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
  2. พัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การเรียนการสอนการ ให้บริการวิชาการ และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  3. พัฒนาวารสารวิชาการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่ในระดับสากล
  4. จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ (หมุนเวียนกันจัด)
 • พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) และการวิจัยเฉพาะด้าน รวม 6 ศูนย์ คือ
  1. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนด้านธุรกิจ
  2. โครงการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืน
  3. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  4. โครงการจัดตั้งชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ
  5. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านชีววัตถุและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
  6. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับประชากร
 • ห้การสนับสนุนการดำเนินของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
 • จัดกลุ่มวิจัย (cluster) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสร้างผลงานวิจัย
 • การถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
 • สนับสนุนคณะ/สถาบันวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และสนับสนุนการจัดตั้ง Cluster ทางด้านสังคม และมนุษยศาสตร์
 •  สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และเชิงพัฒนา opensource software
 •  โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง
 •  จัดทำบัญชีรายการอุปกรณ์การวิจัยที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ
 •  จัดทำข้อตกลงการใช้อุปกรณ์ในบัญชี
 •  แต่งตั้งคณะบุคคลกำกับดูแลการดำเนินการตามข้อตกลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

"พลิกฟื้นบทบาทในการชี้นำ และนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อต่างๆ
โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย"

เป้าประสงค์ :

  1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพได้รับบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม
  2. สังคมได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและนำเสนอความรู้ที่ มธ. เชี่ยวชาญสู่สังคม โดยเน้นบทบาทเป็นผู้เสนอทางออกให้แก่สังคมผู้รับผิดชอบ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายการนักศึกษา และฝ่ายการคลัง/ส่วนกลาง/ทุกหน่วยงานใน มธ.
  2. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน มธ. เพื่อร่วมกันให้บริการวิชาการแบบองค์รวม โดยมีการกำหนด Theme การให้บริการวิชาการ
   ผู้รับผิดชอบ: ส่วนกลาง/ทุกหน่วยงานใน มธ.
  3. สร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย/สังคมโลก
   ผู้รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงานใน มธ.

ผลผลิต

 • ผลงานการให้บริการวิชาการ
  1. การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
  2. การชันสูตรพลิกศพ
  3. ความรู้และนวัตกรรมด้านการเมืองภาคประชาชน
  4. ความรู้และนวัตกรรมด้านนโยบายสาธารณะ
  5. ข้อเสนอในการแก้ปัญหาของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

  1. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสังคม
  2. เสนอทางออกให้แก่สังคมกรณีที่เกิดปัญหา ด้วยความเห็นทางวิชาการในมุมมองที่รอบด้าน และรวดเร็ว
  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการสื่อสารในรูปแบบของโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  4. ถ่ายทอดความรู้ที่ มธ. มีให้ประชาชน เช่น ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  5. จัดทำแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน วิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
  6. ดำเนินการตามแผนในข้อ 5
  7. โครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน
  8. โครงการศูนย์เด็กปฐมวัย
  9. ให้ความรู้ที่ มธ. มีสู่สังคม เพื่อเสนอทาง เลือกในการแก้ปัญหาแก้วิกฤติของประเทศ
  10. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเมือง ประชาธิปไตย
  11. สนับสนุนชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา ประชาธิปไตย ฯลฯ
  12. เพิ่มช่องทางและสื่อในการบริการวิชาการของ มธ. ให้มีความหลากหลายและทั่วถึงยิ่งขึ้น
  13. ผลักดันการวิจัยพื้นฐานและการจัดระบบจัดการความรู้ไว้ในลักษณะ “Think Tank” 1
  14. สร้างระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการร่วมกัน
  15. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น
  16. การเพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมให้ครบทุกสาขาทางสุขศาสตร์ ภายใน 5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

"ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ"

เป้าประสงค์:

  1. บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความเป็นธรรมศาสตร์ และมีบทบาทในการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน
  2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

  1. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ในหมู่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการดำรงรักษาความถูกต้อง ความเป็นธรรม รวมทั้งวิถีประชาธิปไตย
   ผู้รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายการนักศึกษา/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(บุคลากร)/ฝ่ายการนักศึกษา
  2. สร้างระบบและกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายการนักศึกษา/ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์/ฝ่ายการนักศึกษา/ทุกหน่วยงาน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี " พื้นที่หรือเวที " ให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางด้านสังคมประชาธิปไตยและศิลปะ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
   ผู้รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน
  4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ต่างวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันของประชาคมโลก
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายการนักศึกษา/ทุกหน่วยงาน
  5. พัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติให้เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพ และมีความสมดุล ระหว่างปริมาณงานการบริการรักษาพยาบาลกับคุณภาพการให้บริการผู้รับผิดชอบ: โรงพยาบาล มธ.
  6. ผลักดันการเป็น Center of Excellence ของการให้บริการสุขภาพโดยสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
   ผู้รับผิดชอบ: คณะทันตแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ/คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  7. สร้างระบบและกลไกการจัดการของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะ สอดคล้องกับลักษณะงานที่จำเป็นต้องมีความคล่องตัวสูง(โดยมหาวิทยาลัยกำหนดทิศทาง ควบคุมและ ติดตามเฉพาะผลงาน)
   ผู้รับผิดชอบ: มหาวิทยาลัยโรงพบาบาล มธ./คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต

  1. ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
  2. ผลงานด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ การทำนุบำรุงสังคม และประชาธิปไตย
  3. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

 • แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
  1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง ถ่ายทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้กับประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม ที่เน้นใน 3 เรื่อง คือ เสรีภาพในการแสดงออก ประชาธิปไตย และความไม่อยู่เฉยเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
  2. จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่จิตวิญญาณธรรมศาสตร์
  3. จัดทำแผนทำนุบำรุงสังคม ประชาธิปไตย และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ (สกอ.)
  4. ดำเนินงานตามแผนในข้อ 1
  5. รณรงค์ให้บุคลากรนักศึกษาตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของตน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม
  6. กำกับดูแลให้นักศึกษามีความประพฤติทางกายและวาจาตามกรอบวัฒนธรรมไทย
  7. ส่งเสริม/ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ (บุคลากร/นักศึกษา) และสังคม
  8. จัดทำแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (มธ.)
  9. ดำเนินงานตามแผนในข้อ 1
  10. ออกแบบระบบและกลไกในการผลักดันให้นักศึกษาทำกิจกรรม
  11. อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ และสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  12. โครงการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็น ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น
  13. โครงการเวทีสัมมนาประชาคมธรรมศาสตร์
  14. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย/ต่างประเทศ
  15. จัดกิจกรรม/กีฬาของบุคลากรเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก มธ.
 • แผนงานบริการสุขภาพ
  • จัดให้มีกลไกในการอธิบาย และสร้างความเข้าใจกับคนไข้ เพื่อลดความขัดแย้ง
  • พัฒนาบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
  • สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น
  • พัฒนา Center of Excellence รวม 4 ศูนย์ คือ
   1. โครงการจัดตั้งคลินิกบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
   2. โครงการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและวิกฤติ
   3. โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุธรรมศาสตร์
   4. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์รังสีรักษา
  • กำหนดทิศทางสู่ความเป็นเลิศ
  • กำหนดข้อตกลงในการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน
  • มีระบบและกลไกรองรับการทำงานร่วมกัน
  • ออกแบบระบบและกลไกการจัดการของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

"สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคมศิษย์เก่า และประชาชน"

เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบบริหารจัดการภายในที่มี ประสิทธิภาพคล่องตัว และสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

กลยุทธ์

  1. ผลักดันการเป็นองค์กรที่มีความผาสุกในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการมีผลงานที่คุณภาพสูง
   ผู้รับผิดชอบ: ทุกหน่วยงาน
  2. พัฒนาระบบ/กลไกการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน นำศักยภาพและ ทรัพยากรที่มีอยู่ตาม หน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายการคลัง/ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์/ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต/ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา/ฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์/ผอ.โรงพยาบาล/สำนักทรัพย์สินทางปัญญา และสนง.จัดการทรัพย์สิน/หน่วยงานที่จัดทำแผนนั้น ๆ ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย
  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร
   ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายบริการการศึกษาและวิจัย/ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์/สปข./ทุกหน่วยงาน

ผลผลิต

  1. ผลงานด้านสนับสนุนการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม

 • แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  1. จัดหาสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจ
  2. จัดการความรู้และกำหนดสมรรถนะภายในองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • แผนงานบริหารจัดการ
  1. จัดทำแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน (สกอ.)
  2. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สกอ.)
  3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี(สกอ.)
  4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO/ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (ก.พ.ร./สกอ.)
  5. จัดทำแผนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในสถาบัน (สกอ.)
  6. จัดทำแผนกำกับและควบคุมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล (มธ.)
  7. จัดทำแผนการให้ประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (สกอ.)
  8. จัดทำแผนจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ (ก.พ.ร.)
  9. จัดทำแผนลดการใช้พลังงานและทรัพยากร (มธ.)
  10. จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (การลดค่าใช้จ่ายโดยได้ผลผลิตเท่าเดิม หรือค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น) (ก.พ.ร.)
  11. จัดทำแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)
  12. จัดทำแผนบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (มธ.)
  13. ดำเนินการตามแผนข้อ 1 – 12
  14. โครงการรณรงค์ให้มีการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงทิศทางและเป้าหมาย ในองค์รวมที่องค์กรต้องการบรรลุ
  15. โครงการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงาน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  16. โครงการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น
  17. โครงการวางแผนการบริหารงบประมาณที่พึ่งตนเองได้จริงๆ เพื่อเป็นการเตรียมการออกนอกระบบ และลดภาระทางงบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก
  18. โครงการสร้างความพร้อมไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่ครอบคลุมในทุกด้าน
  19. โครงการการวิเคราะห์ทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
 • แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  1. จัดทำแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน (สกอ.)
  2. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ (สกอ.)
  3. ดำเนินการตามแผนข้อ 1 และ 2
  4. พัฒนาบุคลากรโดยการ อบรม สัมมนา ดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สร้างระบบและกลไกรองรับการแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ควบคู่กับการรักษาผู้มีประสบการณ์สูงให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย

 • แผนงานประกันคุณภาพ
  1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โดยนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์) (สกอ.)
  2. ดำเนินการตามแผนข้อ 1
  3. การประกันคุณภาพระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
 • แผนงานบริหารจัดการ
  1. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัย ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดระบบ Data warehouse
  2. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงินการคลังและบุคลากร