map tubike-2 30-10-57 s

เส้นทางที่ 1 : บร.1 - ปิยชาติ
จาก บร.1 ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ ไปอาคารปิยชาติ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) และโรงพยาบาลฯ

เส้นทางที่ 2 : บร.1 - เอสซี
ตัดขวาจากเส้น บร.1 - ปิยชาติ ตัดผ่านถนนปรีดีและถนนป๋วย ไปเชื่อมกับเส้น บร.1-ปิยชาติอีกครั้ง

เส้นทางที่ 3 : โรงอาหารกลาง - ทียูโดม
จากโรงอาหารกลางผ่านหอพระ ศูนย์บริการการกีฬา ไปหอทียูโดม และสระว่ายน้ำ

เส้นทางที่ 4 : โรงอาหารกลาง - หอโซนซี
จากโรงอาหารกลางเข้าไปในหอโซนซี

เส้นทางที่ 5 : โรงอาหารกลาง - อินเตอร์โซน
จากโรงอาหารกลางไปอาคารกิจกรรมและอินเตอร์โซน

เส้นทางที่ 6 : สระว่ายน้ำ - ประตูเชียงราก
จากสระว่ายน้ำไปประตูเชียงราก และมีแยกไปเชื่อมกับเส้นทางที่ 2 ที่เอสซี

 

 

"การตั้งสถานศึกษาตามลักษณะมหาวิทยาลัยย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ และเป็นปัจจัยในการแสดงความก้าวหน้าของประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมได้ก็โดยอาศัยการศึกษาอันดีตั้งแต่ชั้นต่ำ ตลอดจนการศึกษาชั้นสูง เพราะฉะนั้นการที่จะอำนวยความประสงค์และประโยชน์ของราษฎในสมัย

stu 1 r2 c1นี้ จึงจำต้องมีสถานการศึกษาให้ครบบริบูรณ์ทุกชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ที่มีคุณภาพระดับสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นความสมบูรณ์ ลุ่มลึก และโดดเด่นในองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ในทุกศาสตร์ เพื่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาให้แก่สังคมไทยและภูมิภาค สอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง มีพื้นฐานทางปัญญา ความคิด รวมทั้งทัศนคติอันจะส่งเสริมการเสาะแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมสามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมเพื่อสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นํา ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสำนึกในการผลักดัน ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับสังคม