Loading...

นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ

ปัจจุบัน การวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผู้ป่วยในหลายๆพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ ดังนั้นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและส่งเสริมการผลิตด้วยตัวเองเพื่อลดต้นทุนจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยทั่วประเทศเข้าถึงสุขภาวะที่ดีขึ้นได้ ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ซึ่งกำลังขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้พิการขึ้นมามากมาย ซึ่งล่าสุด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนใจและได้ติดต่อให้นำผลงาน ไปแสดงที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยได้นำอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Iwalk) ไปแสดงภายในงาน โดยทางกระทรวงฯแจ้งว่าจะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สำหรับผู้พิการดังกล่าวในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการแรกๆที่มีการผลักดันผลงานเชิงนวัตกรรมจากภาคมหาวิทยาลัยมาใช้จริง

 

สำหรับอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Iwalk) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจำนวนผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหวที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยเหล่านั้น คือ การทำกายภาพบำบัด แต่เนื่องจากอุปกรณ์กายภาพบำบัดมีราคาสูง จึงทำให้มีแค่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านไปก็จะไม่ได้รับการทำกายภาพบำบัดอย่างสะดวกและต่อเนื่อง จากแรงบันดาลใจดังกล่าวมาสู่การสร้างนวัตกรรมจริง ทีมวิศวกรจึงทำงานร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดค้นแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Iwalk) กลไกของเครื่องกายภาพบำบัดชิ้นนี้มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ 2 อย่าง ประกอบด้วย เครื่องยกผู้ป่วยและเครื่องจัดท่าทางการเดิน โดยในส่วนของเครื่องจัดท่าทางการเดิน ทีมวิศวกรได้นำเครื่องออกกำลังกายแบบเดินวงรี (Elliptical machine) มาปรับปรุงโดยเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไป เพื่อเปลี่ยนแรงต้านเครื่องออกกำลังกายมาเป็นแรงผลัก ทำให้สามารถขยับขาผู้ป่วยได้เสมือนการเดินหรือการวิ่ง ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเหนื่อยและล้าจากการใช้งานเครื่องเมื่อเทียบกับการใช้วิธีกายภาพบำบัดทั่วไป เช่น การเดินบนราวคู่ หรือลู่วิ่ง

 

 

โครงการวิจัยนวัตกรรมเหล่านี้เป็นผลงานในโครงการ Creative Engineering Design and Development lab (CED2) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานเหล่านี้เคยได้รับรางวัลการประกวดทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 รางวัล อาทิ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ, รางวัล Grand Prize สาธารณรัฐเกาหลี, และรางวัลชนะเลิศ i-CREATe ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ล่าสุด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนใจในอุปกรณ์ดังกล่าว จึงได้นำไปจัดแสดงสาธิตการใช้อุปกรณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการสาธิตดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากรัฐบาล และรัฐบาลสนใจให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตเครื่อง Iwalk  จำนวน 10 เครื่อง เพื่อบริจาคให้อนามัยชุมชนและโรงพยาบาลต่างๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป