Loading...

หอสมุด มธ. ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477 มีฐานะเป็นแผนกตำราและห้องสมุด สังกัดฝ่ายธุรการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 โอนมาสังกัดสำนักงานอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หน้าที่หลัก ๆ ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงสถานที่ให้ใช้บริการ ทั้งการอ่านหนังสือ การประชุมกลุ่ม และอื่น ๆ ภายใต้กำกับการบริหารงานของห้องสมุด และกำหนดใช้ระบบบริหารคุณภาพบริการ ISO9001:2015 ในการประกันคุณภาพห้องสมุด เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเผยพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาการของเทคโนโลยี จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Ubiquitous Learning”